Celestial Bureaucracy

Gods
Chang’e, Fuxi, Guan Yu, Guanyin, Houyi, Huang Di, Nezha, Nüwa, Shennong, Sun Wukong, Xiwangmu, and Yanluo.

Taiyi – The Celestial Bureaucracy Purview, allowing Scions to combine their powers and solidify themselves with their companions

Celestial Bureaucracy

Apotheosis sirshalott sirshalott